Privacybeleid

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw behandelaar een dossier aanlegt. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat uw persoonsgegevens, aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk of van belang (kunnen) zijn, bijvoorbeeld uw woon- en werksituatie, hobby’s, gezinssituatie/burgerlijke staat. Of gegevens die, na uw uitdrukkelijke toestemming, zijn opgevraagd bij uw huisarts of een andere zorgverlener.

Uw behandelaar doet zijn/haar best om uw privacy conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te waarborgen:
• door zorgvuldig om te gaan met uw persoonlijke en medische gegevens
• en door te zorgen dat onbevoegden geen toegang tot uw gegevens hebben.

Uw behandelaar is gehouden aan het Privacy Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA). U kunt dit reglement inzien op de NVA-website www.acupunctuur.nl
Alleen uw behandelaar en waarnemer bij afwezigheid van uw behandelaar (na uw toestemming) hebben toegang tot de gegevens in uw dossier. Zij hebben allen geheimhoudingsplicht.

WELKE GEGEVENS GEBRUIKEN WE VOOR DE WEBSITE
Acupunctuur Meerssen verwerkt geen persoonsgegevens doordat u onze website bezoekt. Mogelijk wel als u, bijvoorbeeld via e-mail, uw persoonsgegevens verstrekt met als doel om met u te corresponderen.

WIE HEBBEN ER TOEGANG TOT UW GEGEVENS?
Wij gebruiken uw gegevens alleen voor onszelf, maar in de volgende gevallen kan het nodig zijn om uw gegevens door te geven aan anderen:
Leveranciers | Wij maken gebruik van leveranciers, waaronder de websitebeheerder en een hosting bedrijf voor het hosten van onze website. De hosting provider host de website, de websitebeheerder heeft slechts incidenteel toegang tot uw gegevens als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van het beheer.
Juridisch adviseurs | Bij een juridisch geschil met u kunnen wij genoodzaakt zijn uw gegevens door te geven aan een juridisch adviseur en deze in een juridische procedure te gebruiken. Daarbij zullen wij alleen de gegevens doorgeven die noodzakelijk zijn in verband met de juridische procedure.
Overheidsinstanties | Als wij daar wettelijk toe verplicht zijn moeten wij uw gegevens doorgeven aan overheidsinstanties, bijvoorbeeld aan de Belastingdienst.

COOKIES
We gebruiken cookies om bij te houden terwijl u op onze website bezoekt en zo middels uw gebruikerservaringen efficiënter te maken. Hiermee willen wij u als bezoeker een optimale ervaring bieden én leren hoe wij onze informatie beter kunnen laten aansluiten op uw behoeften. Met behulp van cookies verzamelen we informatie over het gebruik van onze website. Wij gebruiken deze informatie alleen voor analyse.

WAT ZIJN MIJN RECHTEN?
U heeft op grond van de wet het recht ons te vragen uw gegevens in te zien, onjuiste gegevens te laten corrigeren, in bepaalde gevallen deze te laten verwijderen, afschermen en daartegen bezwaar te maken. Bij het gebruik van uw gegevens voor direct marketing heeft u altijd het recht van bezwaar.
Als u uw gegevens wilt verwijderen, verzoeken wij u ons dat te laten weten, het kan zijn dat u dan niet langer gebruik kunt maken van uw account. Wij zullen u tijdig laten weten of wij aan uw verzoek voldoen. In sommige gevallen kunnen wij een bepaald verzoek weigeren.

VRAGEN OF KLACHTEN?
Als u vragen of klachten heeft of een verzoek wilt indienen neem dan contact met ons op via info@acupunctuurmeerssen.nl.